Monday , October 14 2019
Breaking News
Home / महत्वाच्या बातम्या / पनवेल-उरण / ग्रामीण भागाला विकासाची भेट

ग्रामीण भागाला विकासाची भेट

पनवेल ः प्रतिनिधी

कार्यसम्राट आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केलेल्या मागणी व पाठपुराव्यानुसार ग्रामीण भागातील विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून तब्बल 19 कोटी रुपयांची आणखी विकासकामे होणार आहेत.

आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम निधीतून वरची करंबेळी गावात अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), खैरवाडी गावात अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), चिंचवली तर्फे तळोजे गावात अंगणवाडी बांधणे (8 लाख रुपये), शांतीवन येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), शिरवली गावात रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), भल्याचीवाडी गावात अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), विहिघर  गावात अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), कोप्रोली गावात अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), ग्रामपंचायत दुंदरेमधील चिंचवली गावात अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), शिवणसईवाडी रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), ग्रामपंचायत शिरवलीतील चिंचवली गावात अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), पालीदेवद गावात लहान मुलांसाठी दफनभूमी बांधणे व सुशोभीकरण करणे (8 लाख), ग्रामपंचायत वांगणी तर्फे वाजे अंतर्गत मोहोगावात पेव्हर ब्लॉक बसविणे (10 लाख रुपये), वांगणी गावात रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), सांगडे गावात अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), वारदोली ग्रामपंचायत अंतर्गत बेलवली गावात अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), नितळस येथे सामाजिक सभागृह बांधणे (8 लाख रुपये), तसेच आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केलेल्या मागणी व पाठपुराव्यानुसार 2515 अंतर्गत नेरेफाटा ते नेरेपाडा रस्ता करणे (20 लाख रुपये), शिवकर ते बोनशेतमधील रस्ता करणे (20 लाख रुपये), शिवणसई ते गाढेश्वर फाट्यापर्यंत रस्ता (20 लाख रुपये), रिटघर ते आपटा फाटा (खानाव) रस्ता करणे (20 लाख रुपये), वलप फाटा ते हेदुटणे रस्ता करणे (25 लाख रुपये), धामणी खालची ते गावाच्या विहिरीपर्यंत रस्ता करणे (20 लाख रुपये), पालेखुर्द ते चिंध्रण शंकर मंदिरापर्यंत रस्ता करणे (15 लाख रुपये), मुख्य रस्ता ते हरिग्राम गावापर्यंत रस्ता करणे (15 लाख रुपये), ग्रामपंचायत पालीदेवद अंतर्गत साक्षी पार्क टाईप 4 ते गणेश भावनापर्यंत पेव्हर ब्लॉक बसविणे (15 लाख रुपये), ग्रामपंचायत शिरवली अंतर्गत चिंचवली आंबा रस्ता करणे (15 लाख रुपये), ग्रामपंचायत शिरवली अंतर्गत चिंचवली आंबा गावात स्मशानभूमी रस्ता काँक्रीटीकरण करून स्मशानभूमी सुशोभीकरण करणे (15 लाख रुपये), टेंभोडे फाटा ते नेवाळी गावापर्यंत रस्ता करणे (15 लाख रुपये), कोळवाडी हायस्कूल ते कोळवाडी गावापर्यंत रस्ता करणे (20 लाख रुपये), ओवळे याई मंदिर ते कुंडेवहाळ गावापर्यंत रस्ता करणे (20 लाख रुपये), ग्रामपंचायत पालीदेवदमधील शिलोत्तर रायचूर अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (20 लाख रुपये), करवेली स्मशानभूमी रस्ता काँक्रीटीकरण करणे व स्मशानभूमीजवळ शेड बांधणे (15 लाख रुपये), ग्रामपंचायत पालीदेवद अंतर्गत प्रेरणा सोसायटी ते गणेश मंदिर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (20 लाख रुपये), विचुंबे ग्रामपंचायत कार्यालय ते शिवम कॉम्प्लेक्सपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (20 लाख रुपये), ग्रामपंचायत कसळखंड अंतर्गत अरिवली गावात रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), ग्रामपंचायत भिंगार अंतर्गत भिंगारवाडी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे (12 लाख रुपये), ग्रामपंचायत दिघाटी अंतर्गत दिघाटी गावात रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (20 लाख रुपये), विचुंबे ग्रामपंचायत अंतर्गत माऊली सोसायटी येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (15 लाख रुपये), ग्रामपंचायत शिरवली अंतर्गत आंबा चिंचवली गावामध्ये रस्ता करणे (15 लाख रुपये), शिरवली ते कोंडप रस्ता करणे (20 लाख रुपये), महोदर गावामध्ये रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (15 लाख रुपये), ग्रामपंचायत शिरवली अंतर्गत कुत्तरपाडा गावात रस्ता काँक्रीटीकरण करून गटार बांधकाम करणे (8 लाख रुपये), वारदोली फाटा ते वारदोली गावापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (25 लाख रुपये), उसर्ली पूल ते उसर्ली गावदेवी मंदिरापर्यंत रस्ता करणे (30 लाख रुपये), हेदुटणे चांदणेवाडी येथे रस्ता बनविणे (10 लाख रुपये), खेरणे येथे गावापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), फणसवाडी येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), पालेखुर्द ते वावंजे रस्ता डांबरीकरण करणे (15 लाख रुपये), तामसई गावात समाजमंदिर बांधणे (10 लाख रुपये), चिंचवली रस्ता काँक्रीटीकरण व गटार करणे (10 लाख रुपये), खैरवाडी बाँडारपाडा येथे सामाजिक सभागृह बांधणे (10 लाख रुपये), हरिग्राम करवली ठाकूरवाडी अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), वाकडी ते स्टॉप देवी मंदिरापर्यंत रस्ता बनविणे (10 लाख रुपये), गाढेश्वर गावात सामाजिक सभागृह बांधणे (10 लाख रुपये), मालडुंगे गावात श्री मूर्ती विसर्जन घाट बांधणे (10 लाख रुपये), धामणी अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण व पेव्हर ब्लॉक बसविणे (20 लाख रुपये), नेरे स्मशानभूमी येथे सुशोभीकरण व शेड बांधणे (10 लाख रुपये), उमरोली ग्रामपंचायत अंतर्गत उसर्ली गावात रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), चिपळे गावातील मालडुंगे मुख्य रस्ता ते चिपलाई गावदेवी मंदिरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (10 लाख रुपये), भोकरपाडा मुख्य रस्ता ते भोकरपाडा गावापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे (15 लाख रुपये) अशा साडेआठ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून लवकरच या कामांना सुरुवात होणार आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून पनवेल तालुक्यातील पोयंजे ते पोयंजे कातकरवाडी पाली बुद्रुक, पोसरी ठाकूरवाडी, चिरवत सांगुर्ली, धामणी ठाकूरवाडी, कोंडले ते खैरवाडी गारमाळ, डोलघर, कल्हे, चिखले, गिरवले, अवलिचा पाडा, धामणी ते हौशाची वाडी येथील रस्त्यांना एकूण 10 कोटी 80 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून या कामांनाही लवकरच सुरुवात होणार आहे.

Check Also

कार्यतत्पर आमदार प्रशांत ठाकूर यांना विविध संस्था-संघटनांचा पाठिंबा

पनवेल : रामप्रहर वृत्त पनवेल विधानसभा मतदारसंघातील भाजप, शिवसेना, आरपीआय व मित्रपक्ष महायुतीचे उमेदवार कार्यसम्राट …

Leave a Reply

Whatsapp